A. VOORWAARDEN VERKOOP OP AFSTAND

1. Wanneer u als consument een voertuig aankoopt via www.activecartrading.be kunt u vanaf de dag van de levering, gedurende 14 dagen afstand doen van uw aankoop. U beschikt dan over een termijn van 14 dagen om de wagen terug te brengen (transport op eigen kosten) naar het verkooppunt van Latem Motors te Nevele.

De dag van levering betreft de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ACT BVBA, met commerciële zetel te Biebuyckstraat 15D1, 9850 Nevele, middels een ondubbelzinnige verklaring schriftelijk per aangetekende post, op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor ook gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. U kunt het modelformulier voor herroeping ook elektronisch invullen en opsturen via onze website door het aanklikken van de verzendknop. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.


Gevolgen van de herroeping:
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Dit betekent dat U het recht hebt om het aangekochte voertuig te inspecteren net zoals u het in de showroom van een garage zou doen. Elk gebruik van het voertuig zal leiden tot een waardevermindering die in mindering gebracht zal worden van de aankoopprijs. Per gereden kilometer wordt een minwaarde verrekend gelijk aan 0,60 euro (incl.BTW) per kilometer.

Bij inschrijving en het op plaat stellen van het voertuig in België of een ander land zal er een vaste waardevermindering toegepast worden van 20% op de aankoopprijs, naast de waardevermindering per gereden kilometer. Bij teruggave van het voertuig zal er een inspectie gebeuren door de verkoper in aanwezigheid van de koper en zal er een bestek opgemaakt worden voor eventuele opkuisen herstelkosten en de berekening van de waardevermindering. Bij gebrek aan overeenstemming gaan partijen thans akkoord dat een beëdigd expert zal worden aangesteld teneinde een bindend expertiserapport op te maken. Het is de koper toegelaten zich daarin te laten bijstaan door een expert naar zijn keuze. De beëdigd expert maakt binnen de vijf dagen zijn verslag op.

Deze voorwaarde geldt niet voor de koper die géén consument is.


B. ALGEMENE VOORWAARDEN

1. PRIJS

Alle prijzen, voor toevoeging van taksen en belastingen, die op een door beide partijen ondertekende bestelbon zijn overeengekomen met de klant zijn vast en definitief. De prijs van alle bij wet verplicht, op bestendige wijze aangebrachte toebehoren wordt geacht in de aangekondigde prijs inbegrepen te zijn.

2. Leveringsdatum of leveringstermijn

De leveringsdatum of leveringstermijn wordt uitdrukkelijk vermeld op de bestelbon. Deze is op een ondertekende bestelbon strikt van toepassing, behoudens in geval van overmacht.

Aanvang leveringstermijn: de leveringstermijn neemt een aanvang de dag na ondertekening van de bestelbon door de beide partijen. Dit betekent op de dag nadat de verkoper de bestelbon voor akkoord heeft terug gestuurd naar de koper. Dit kan zowel per e-mail als elektronisch in het klanten dossier op de website waarvan de koper per e-mail zal verwittigd worden.

Niet naleven leveringstermijn, leveringsdatum: ingeval de verkoper de leveringstermijn of –termijn niet kan naleven, dan informeert hij de koper onmiddellijk per aangetekende brief of door elk ander wettelijk bewijsmiddel. Dit kan bestaan uit een e-mailbericht tegen ontvangstmelding middels reply van de koper.

In deze aankondiging kan de verkoper een verlening van de leveringsdatum of –termijn aankondigen, die evenwel niet meer dan 25% van de aanvankelijk overeengekomen termijn kan bedragen. Ingeval deze nieuwe termijn overschreden wordt, buiten elk geval van overmacht, dan kan de koper de overeenkomst, zonder voorafgaande ingebrekestelling, verbreken per aangetekende brief, onverminderd een vergoeding die overeenstemt met de werkelijk opgelopen schade, evenwel beperkt tot 15% van de totale verkoopprijs van het voertuig.

Ingeval van verbreking wordt het voorschot binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van de kennisgeving van deze verbreking terugbetaald.

Deze twee alinea’s zijn eveneens van toepassing ingeval de verkoper die laattijdig levert géén verlenging overeenkomstig het derde lid van dit artikel heeft meegedeeld.

3. Levering

De levering van het voertuig heeft plaats op de zetel van de verkoper, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen.

De koper draagt alle risico's met betrekking tot het voertuig vanaf de effectieve levering.

Kan de koper het voertuig op de overeengekomen leveringsdatum of -termijn niet in ontvangst nemen, dan heeft de verkoper het recht om, na verloop van 10 kalenderdagen vanaf het verzenden van een ingebrekestelling per aangetekende brief, behalve indien de koper bewijst dat het niet in bezit nemen van het voertuig het gevolg is van overmacht:
– garagekosten aan te rekenen aan 125 euro/dag en
– de verkoop te verbreken en een vergoeding te eisen die overeenstemt met de opgelopen schade met een maximum van 15%.

4. Betaling.

4.1 Onverminderd de toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, kan de verkoper geen betaling eisen van een voorschot dat meer dan 15% van de verkoopprijs van het voertuig bedraagt.

4.2 De integrale betaling, of het saldo bij de betaling van een voorschot, gebeurt contant op het ogenblik van de levering, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Gebeurt dit niet, dan is op de verschuldigde som van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest aan het wettelijk tarief verschuldigd.

Het voertuig blijft eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de prijs.

Bovendien kan de verkoper, indien de betaling niet gebeurd is binnen de 10 kalenderdagen vanaf de verzending van een aangetekende brief, de verkoop ontbinden per aangetekende brief gericht aan de koper. In dit geval is de koper, onverminderd de bovenvermelde interesten, aan de verkoper een vergoeding verschuldigd die overeenstemt met de opgelopen schade, doch beperkt tot 15% van de totale verkoopprijs van het voertuig.

5. Conformiteit en zichtbare gebreken inzake nieuw te produceren voertuigen

5.1 De verkoper behoudt zich inzake een nieuw te produceren voertuig, het recht voor een model te leveren dat in sommige details licht afwijkt van het bestelde model, tenzij uit de rubriek “specifieke kenmerken” op de voorzijde van de bestelbon zou blijken dat deze een voor de koper essentieel kenmerk van de overeenkomst vormen.

5.2 De zichtbare gebreken aan het lakwerk, het koetswerk en de binneninrichting moeten zonder verwijl aan de verkoper per aangetekende brief gemeld worden. De overige zichtbare gebreken en de gebreken in de conformiteit dienen aan de verkoper per aangetekende brief gemeld te worden, ten laatste binnen een termijn van 10 kalenderdagen vanaf de levering.

6. Verborgen gebreken

6.1 Conventionele waarborg

De conventionele waarborg duurt één jaar. Zij neemt een aanvang op de dag van levering.

Op voertuigen met een ‘verlengde fabrieksgarantie’, verstrekt door de fabriek geldt deze waarborg strikt onder de voorwaarden gesteld door de fabriek. Deze ‘verlengde fabrieksgarantie’ vervangt niet de wettelijke waarborg van de verkoper en staat daar los van. Deze waarborg moet als extra beschouwd worden zonder enige verplichting in hoofde van de verkoper. De verkoper zal evenwel de koper bijstaan bij het claimen van deze garantie.

Elk verborgen gebrek dat zich voordoet tijdens de duur van de conventionele waarborg wordt geacht te hebben bestaan op het ogenblik van de levering. Het moet aan de verkoper per aangetekende brief gemeld worden binnen een termijn van maximum twee maanden vanaf het ogenblik waarop de koper het heeft vastgesteld of het normalerwijze had moeten vaststellen.

De waarborg dekt de normale slijtage van het voertuig niet. Hij is evenmin van toepassing indien het gebrek te wijten is aan een abnormaal of foutief gebruik van het voertuig, onder meer indien het onderhoud niet wordt uitgevoerd volgens de voorschriften van de constructeur of indien geen gevolg gegeven wordt aan uitnodigingen voor specifieke technische nazichten (terugroepingacties).

In afwijking van artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek kan de koper de herstelling van het voertuig eisen. Indien de herstelling technisch onmogelijk blijkt, zullen de partijen overeenkomen welk middel het best geschikt is om aan de gebreken of aan de nietconformiteit te verhelpen.

De door de verkoper onder waarborg uitgevoerde herstellingswerken, de carrosserie uitgezonderd, genieten dezelfde waarborg.

6.2 Wettelijke waarborg

Na het verstrijken van de conventionele waarborg blijft de wettelijke waarborg van toepassing indien het verborgen gebrek bestond op het ogenblik van de levering en voor zover het gebrek het voertuig ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe het bestemd is of het gebruik ervan aanzienlijk vermindert.

Overeenkomstig artikel 1649bis tot 1649 octies Burgerlijk Wetboek is de verkoper bij verkoop van een nieuw voertuig (niet eerder ingeschreven in België of in een ander land) jegens de koper aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van het voertuig en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf de voornoemde levering. Voor tweedehands voertuigen geldt een termijn van 1 jaar.

Elk gebrek moet aan de verkoper per aangetekende brief gemeld worden binnen een termijn van maximum twee maanden vanaf het ogenblik waarop de koper het heeft vastgesteld of het normalerwijze had moeten vaststellen. Elke gebrek aan overeenstemming moet aan de verkoper per aangetekende brief gemeld worden binnen een termijn van maximum twee maanden vanaf het ogenblik waarop de koper het heeft vastgesteld.

7. Financiering en mogelijkheid om van de overeenkomst af te zien

7.1 De financiering gebeurt overeenkomstig de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, en inzonderheid haar artikel 18 met betrekking tot de mogelijkheid om van de overeenkomst af te zien.

7.2 Indien op de voorzijde van het verkoopcontract voorzien is dat de verkoop werd gesloten onder de opschortende voorwaarde van de toekenning van een financiering, zonder tussenkomst van de verkoper bij het afsluiten van dit contract en indien deze financiering geweigerd wordt door de kredietinstelling, dan zal de koper de verkoper hiervan zonder verwijl op de hoogte stellen. Bovendien, zal het schriftelijk bewijs van deze weigering tot financiering moeten gemeld worden per brief gericht aan de verkoper binnen de maand van de ondertekening van de bestelbon het eventueel betaalde voorschot zal, in dat geval onmiddellijk terugbetaald worden aan de koper. Gebeurt dit niet, dan zal de verkoper van de koper een vergoeding kunnen eisen die beperkt is tot 15% van de totale verkoopprijs van het voertuig.

7.3 De buiten de verkoopruimte gesloten overeenkomsten worden bovendien geregeld door de artikelen VI45 tot en met VI.53 Wetboek van economisch recht.

8. Documenten van de constructeur

Elk document uitgaande van de constructeur dat de technische eigenschappen van het bestelde voertuig vermeldt, de stempel of de handtekening van de verkoper draagt en bijgevoegd is aan de bestelbon, wordt verondersteld deel uit te maken van de bestelbon waaraan het gehecht is.

9. Overmacht

De partij die een geval van overmacht inroept, brengt de andere hiervan binnen de 8 kalenderdagen van zijn kennisneming van het voorval per aangetekende brief op de hoogte.

10. Bewijs

In de voorafgaande bepalingen geldt de aangetekende vorm van het geschrift enkel ten titel van bewijs tenzij anders is bepaald.

11. Bevoegde rechtbank

In geval van geschil zijn volgende rechters, naar keuze van de eiser, bevoegd om kennis te nemen van de vordering:

1°de rechter van de woonplaats van de verweerder of van één van de verweerders;

2°de rechter van de plaats waar de verbintenissen, waarover het geschil loopt, of één ervan zijn ontstaan of waar zij worden, zijn of moeten worden uitgevoerd;

3°de rechter van de woonplaats van de koper.

12. Verwerking van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens met betrekking tot uw identificatie, samenstelling van uw gezin en diens mobiliteitsgewoonten worden verwerkt door de verkoper waarvan de coördinaten op de bestelbon zijn vermeld voor klantenbeheer en direct marketing doeleinden. U hebt recht op raadpleging van uw eigen gegevens, op verbetering ervan en een recht van verzet op uw verwerking of communicatie met het oog op direct marketing.

13. Hoedanigheid en verbintenisverklaring van de koper

13.1 Deze algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing wanneer de koper een consument is in de zin van het Wetboek van Economisch Recht ter bescherming van de consument en de bescherming van de consument in de zin van artikel 1649 bis § 2 1° Burgerlijk Wetboek, dit wil zeggen wanneer hij het voertuig dat het voorwerp uitmaakt van deze overeenkomst, aanschaft of gebruikt voor niet beroepsmatige of niet-commerciële doeleinden.

13.2 Wanneer de koper evenwel géén consument is zoals onder artikel 14.1 van deze algemene voorwaarden gedefinieerd, dan zijn deze algemene voorwaarden eveneens van toepassing, maar dan met uitzondering van de artikelen: 2 Leveringsdatum of leveringstermijn, artikel 4.1, artikel 6.2, artikel 7.1, artikel 7.2, artikel 9 documenten van de constructeur en artikel 12 bevoegde rechtbank.

Ingeval de koper aldus géén consument is, dan zijn volgende bepalingen van toepassing:

- Leveringstermijn: de opgegeven leveringsdatum- en termijn is altijd louter indicatief, zonder vaste verbintenis vanwege de koper;

- Wordt artikel 6 aangevuld als volgt: “De zichtbare gebreken aan het lakwerk, het koetswerk en de binneninrichting moeten onverwijld per aangetekende brief aan de verkoper gemeld worden. De overige zichtbare gebreken moeten per aangetekende brief aan de verkoper gemeld worden, ten laatste binnen de 10 kalenderdagen vanaf de levering”.

- Wordt artikel 6.2 vervangen door de volgende bepaling: “De koper geniet van de wettelijke garantie voor verborgen gebreken bepaald in de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek indien het verborgen gebrek bestond op het ogenblik van de levering en voor zover het verborgen gebrek het voertuig ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe het bestemd is of het gebruik ervan aanzienlijk vermindert. Elk verborgen gebrek moet aan de verkoper per aangetekende brief gemeld worden binnen een termijn van twee maanden vanaf het ogenblik waarop de koper het heeft vastgesteld of het normalerwijze had moeten vaststellen. De verkoper moet niet instaan voor de gebreken die zichtbaar zijn en die de koper zelf heeft kunnen waarnemen.”

- Bevoegde rechtbanken: zijn uitsluitend de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de verkoper bevoegd.

13.3 De koper verbindt er zich uitdrukkelijk toe het voertuig te verwerven voor persoonlijk gebruik of met het oog op de verhuur of leasing en niet om het met commerciële doeleinden (winstoogmerk) voort te verkopen. Indien de koper deze verbintenis niet naleeft, behoudt de verkoper zich het recht voor:
- hetzij de verkoop als ontbonden te beschouwen zonder dat de verkoper tot enige schadevergoeding gehouden is;
- hetzij van de koper een schadevergoeding te vorderen gelijk aan 10% van de prijs van het voertuig;
- hetzij de uitvoering van elke andere lopende bestelling op te schorten zolang de koper zijn verbintenis niet bevestigd heeft om hogervermelde verplichtingen te respecteren voor wat betreft de andere bestelde voertuigen.

UW VOORDEEL

U ontdekt en bestelt online in no-time uw droomwagen.
U hoeft zich geen zorgen te maken over de administratie, dit regelen wij voor u.
Dankzij Active Car Trading geniet u van uitzonderlijke kortingen.
De wagen wordt op uw verzoek tegen betaling op uw gewenste locatie geleverd
(max. 14 dagen na aankoop).

Contact

Biebuyckstraat 15D1
9850 Nevele
België

T +32 9 281 06 16
E info@activecartrading.be

contacteer ons

Bankgegevens

IBAN BE03 7310 5209 0284
BIC/SWIFT KRED BE BB

BTW BE0779.773.793

Links

Registratie "MY ACT"

Kantooruren

Maandag tot vrijdag
8.00u tot 12.00u
13.00u tot 18.00u

Zaterdag
Enkel op afspraak

Social Media

© ACT BV 2022 - algemene voorwaarden - PRIVACY POLICY
webcoding by Ozalith.be